Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Имател на информација

Адреса

  • Бул. Гоце Делчев бр. 18
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3118 038
  • 02 3127 453

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

36 барања
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слобо...
Решението е во прилог. Ова е верзија од барањето за слободен пристап до информации "Листа на институции чии државни службеници посетиле обука за посре...
Решението е во прилог. Ова е верзија од барањето за слободен пристап до информации "Листа на институции чии државни службеници посетиле обука за посре...
Решението е во прилог. Ова е верзија од барањето за слободен пристап до информации "Листа на институции чии државни службеници посетиле обука за посре...
Решението е во прилог. Ова е верзија од барањето за слободен пристап до информации "Листа на институции чии државни службеници посетиле обука за посре...
Нашата институција не е имател на баранит еинформации. Имател на бараните информации е Општина Карпош. Ве молам креирајте ново барање до нив.
Решението е во прилог. Ова е верзија од барањето за слободен пристап до информации "Листа на институции чии државни службеници посетиле обука за посре...
Решението во прилог. Ова е верзија од барањето за слободен пристап до информации "Листа на институции чии државни службеници посетиле обука за посреду...
Решението е прилог. Ова е верзија од барањето за слободен пристап до информации "Листа на институции чии државни службеници посетиле обука за посредув...
Решението е во прилог. Ова е верзија од барањето за слободен пристап до информации "Листа на институции чии државни службеници посетиле обука за посре...
Ова е верзија од барањето за слободен пристап до информации "Листа на институции чии државни службеници посетиле обука за посредување со информациите...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?