Министерство за труд и социјална политика

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Даме Груев бр. 14
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3106 212
  • 02 3220 408

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

2 барања
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Ивица Арсов Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз основа на член 4 и член 12 од Зако...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слобо...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?