Browse and search requests

  

About 109 FOI requests found

Други материјали
Response by Општина Прилеп to Љупчо Тасески on .

Awaiting classification.

Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Услуги за копирање
Response by Општина Прилеп to Љупчо Тасески on .

Awaiting classification.

Доставување на решение
Доставување на решение
ЕВН одобрение 15.11
Response by Општина Прилеп to Љупчо Тасески on .

Awaiting classification.

Доставување на решение
Од (се наведуваат податоци за Барателот): / Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за с...
Видео опрема
Response by Општина Прилеп to Љупчо Тасески on .

Awaiting classification.

Доставување на решение
Договорни Услугу 2022
Response by Општина Прилеп to Љупчо Тасески on .

Awaiting classification.

Доставување на решение
Ревизии општина прилеп
Response by Општина Прилеп to Љупчо Тасески on .

Awaiting classification.

Доставување на решение
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Љупчо Тасески Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз основа на член 4 и член 12 од...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Љупчо Тасески Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз основа на член 4 и член 12 од...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Љупчо Тасески Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз основа на член 4 и член 12 од...
Тужби
Request sent to Општина Прилеп by Љупчо Тасески on .

Awaiting response.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Љупчо Тасески Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз основа на член 4 и член 12 од...
Катастар на заленило
Response by Општина Прилеп to Љупчо Тасески on .

Information not held.

Почитувани, Согласно член 18, став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. Весник на РСМбр. 101/2019) ве известуваме дек...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Љупчо Тасески Методија Шаторов Шарло Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз осно...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Љупчо Тасески Методија Шаторов Шарло Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз осно...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Љупчо Тасески Методија Шаторов Шарло Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз осно...
Предмет:Известување за препраќање на Барање за информација согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ВРСКА: 34-13/1 По...
Од зграда на ул.Моша Пијаде 10/А Кавадарци: Управител со зградата РС Боби 99 дооел Прилеп: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Илија кицев Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од За...
Од (Петар): Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од ј...
Од (Петар): Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Левица ЛО Крушево. Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап...
Од Петар Ангелкоски Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информа...
Доставување на одговор по барање за детален преглед