Browse and search requests

  

About 194 FOI requests found

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Јовеска Симона, ул. Караорман бр. 7, 7000 Битола, 071385682, [email address] Застапник/полномошник на ба...
Од: Александар РИСТЕСКИ Адреса: ул. „Стево Црвенковски“ бр. 28/2-48 1060 Скопје-Ѓорче Петров Мобилен телефон: 071 512 148 БАРАМ во електронс...
Од: Александар РИСТЕСКИ Адреса: ул. „Стево Црвенковски“ бр. 28/2-48 1060 Скопје-Ѓорче Петров Мобилен телефон: 071 512 148 БАРАМ во електронс...
Од: Александар РИСТЕСКИ Адреса: ул. „Стево Црвенковски“ бр. 28/2-48 1060 Скопје-Ѓорче Петров Мобилен телефон: 071 512 148 БАРАМ во електронс...
Од: Александар РИСТЕСКИ Адреса: ул. „Стево Црвенковски“ бр. 28/2-48 1060 Скопје-Ѓорче Петров Мобилен телефон: 071 512 148 БАРАМ во електронс...
Од: Александар РИСТЕСКИ Адреса: ул. „Стево Црвенковски“ бр. 28/2-48 1060 Скопје-Ѓорче Петров Мобилен телефон: 071 512 148 БАРАМ во електронс...
Од: Александар РИСТЕСКИ Адреса: ул. „Стево Црвенковски“ бр. 28/2-48 1060 Скопје-Ѓорче Петров Мобилен телефон: 071 512 148 БАРАМ во електронс...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Кристијан Смилевски Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12...
( Образец ПП……) До: АДВОКАТСКАТА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – Скопје (имател на информацијата) Б А Р А Њ Е ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слобо...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Росица Лазеска, со адреса на живеење ул. Димитрие Чуповски бр. 20/22 од Скопје Застапник/полномошник на бар...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Ивица Арсов Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз основа на член 4 и член 12 од Зак...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Ивица Арсов Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Закон...
Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации. Пишувам со цел да побарам детален преглед од...
Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации. Пишувам со цел да побарам детален преглед од...
Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации. Пишувам со цел да побарам детален преглед од...
Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации. Пишувам со цел да побарам детален преглед од...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Денис Алију Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Зак...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): ДЕНИС АЛИЈУ Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Зак...
Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации. Пишувам со цел да побарам детален преглед од...
Приходи
Internal review request sent to Основно училиште Христо Узунов-Охрид by Riste Dojcinoski on .

Awaiting internal review.

Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации. Пишувам со цел да побарам детален преглед од...
Семафори
Internal review request sent to Општина Охрид by Riste Dojcinoski on .

Awaiting internal review.

Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации. Пишувам со цел да побарам детален преглед од...
Атмосферска канализација
Internal review request sent to ЈП Нискоградба Охрид-Охрид by Riste Dojcinoski on .

Awaiting internal review.

Нискоградба Охрид-Охрид, Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации. Пишувам со цел да поб...
Од Филип Циклевски Застапник/полномошник на барателот на информацијата: N/A Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информ...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Ивица Арсов Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз основа на член 4 и член 12 од Зако...