Browse and search requests

  

About 42 FOI requests found

Решението е во прилог. Ова е верзија од барањето за слободен пристап до информации "Листа на институции чии државни службеници посетиле обука за посре...
Решението е прилог. Ова е верзија од барањето за слободен пристап до информации "Листа на институции чии државни службеници посетиле обука за посредув...
Решението во прилог. Ова е верзија од барањето за слободен пристап до информации "Листа на институции чии државни службеници посетиле обука за посреду...
Решението е во прилог. Ова е верзија од барањето за слободен пристап до информации "Листа на институции чии државни службеници посетиле обука за посре...
Нашата институција не е имател на баранит еинформации. Имател на бараните информации е Општина Карпош. Ве молам креирајте ново барање до нив.
Решението е во прилог. Ова е верзија од барањето за слободен пристап до информации "Листа на институции чии државни службеници посетиле обука за посре...
Решението е во прилог. Ова е верзија од барањето за слободен пристап до информации "Листа на институции чии државни службеници посетиле обука за посре...
Ова е верзија од барањето за слободен пристап до информации "Листа на институции чии државни службеници посетиле обука за посредување со информациите...