Browse and search requests

  

About 193 FOI requests found

Решение 34-94/4 од 26.07.2023 година Поради обемност на информацијата сакаме да Ве известиме дека прилозите кои се однесуваат на бараната информација ќ...
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Бруто биланс
Response by Општина Прилеп to Љупчо Тасески on .

Successful.

Поради големината на документот( прилогот кој решението) не сме во можност да го прикачиме на страната, а со обид за негово намалување се губи на квали...
Доставување на решение
Доставување на одговор
Доставување на одговор
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Kopija od priracnik
Response by Општина Прилеп to Љупчо Тасески on .

Successful.

Доставување на решение
Доставување на известување
Тужби
Response by Општина Прилеп to Љупчо Тасески on .

Successful.

Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение