Криминална статистика по области за Македонија не сум задоволен

Marina Stevanoska made this Freedom of Information request to Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

 

The request was successful.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

To: Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Marina Stevanoska

Од (се наведуваат податоци за Барателот): тест

Застапник/полномошник на барателот на информацијата: тест

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:тест

marina manevska, Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

1 Attachment

Во прилог одговорот.

marina manevska left an annotation ()

тестираме

Complaints
/uploads/tmp/1637330585-531233821271359-0002-2775/test.docx

Корисник: Marina Stevanoska (marinkusek@gmail.com)
Render in browser
Download