Правилник за внатрешна организација и органограм

Marina Stevanoska made this Freedom of Information request to Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

 

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

To: Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Marina Stevanoska

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Марина Стеваноска

Застапник/полномошник на барателот на информацијата: /

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер: Ве молам, доставете ми го правилник за внатрешна организација и органограм на Агенцијата.