Видете и пребарајте барања

  

Пронајдени се 194 барања за слободен пристап до информации

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Јовеска Симона, ул. Караорман бр. 7, 7000 Битола, 071385682, [email address] Застапник/полномошник на ба...
Од: Александар РИСТЕСКИ Адреса: ул. „Стево Црвенковски“ бр. 28/2-48 1060 Скопје-Ѓорче Петров Мобилен телефон: 071 512 148 БАРАМ во електронс...
Од: Александар РИСТЕСКИ Адреса: ул. „Стево Црвенковски“ бр. 28/2-48 1060 Скопје-Ѓорче Петров Мобилен телефон: 071 512 148 БАРАМ во електронс...
Од: Александар РИСТЕСКИ Адреса: ул. „Стево Црвенковски“ бр. 28/2-48 1060 Скопје-Ѓорче Петров Мобилен телефон: 071 512 148 БАРАМ во електронс...
Од: Александар РИСТЕСКИ Адреса: ул. „Стево Црвенковски“ бр. 28/2-48 1060 Скопје-Ѓорче Петров Мобилен телефон: 071 512 148 БАРАМ во електронс...
Од: Александар РИСТЕСКИ Адреса: ул. „Стево Црвенковски“ бр. 28/2-48 1060 Скопје-Ѓорче Петров Мобилен телефон: 071 512 148 БАРАМ во електронс...
Од: Александар РИСТЕСКИ Адреса: ул. „Стево Црвенковски“ бр. 28/2-48 1060 Скопје-Ѓорче Петров Мобилен телефон: 071 512 148 БАРАМ во електронс...
Цена на градежно неизградено земјиште
Реакција е испратена до ГРАД СКОПЈЕ од Кристијан Смилевски на .

Одамна е поминат рокот.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Кристијан Смилевски Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12...
( Образец ПП……) До: АДВОКАТСКАТА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – Скопје (имател на информацијата) Б А Р А Њ Е ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слобо...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Росица Лазеска, со адреса на живеење ул. Димитрие Чуповски бр. 20/22 од Скопје Застапник/полномошник на бар...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Ивица Арсов Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз основа на член 4 и член 12 од Зак...
Поребни податоци од Регистри

Се чека детален преглед.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Ивица Арсов Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Закон...
Работно време на вработени во Општина Демир Хисар
Барање за детален преглед до Општина Демир Хисар од Мирослав Чадевски на .

Се чека детален преглед.

Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации. Пишувам со цел да побарам детален преглед од...
Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации. Пишувам со цел да побарам детален преглед од...
Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации. Пишувам со цел да побарам детален преглед од...
Репрезентација градоначалник/општина за 2023 година
Барање за детален преглед до Општина Демир Хисар од Мирослав Чадевски на .

Се чека детален преглед.

Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации. Пишувам со цел да побарам детален преглед од...
Записник за извршен инспекциски увид
Барањето е испратено до Државен просветен инспекторат од Денис Алију на .

Одамна е поминат рокот.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Денис Алију Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Зак...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): ДЕНИС АЛИЈУ Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Зак...
Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации. Пишувам со цел да побарам детален преглед од...
Приходи
Барање за детален преглед до Основно училиште Христо Узунов-Охрид од Riste Dojcinoski на .

Се чека детален преглед.

Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации. Пишувам со цел да побарам детален преглед од...
Семафори
Барање за детален преглед до Општина Охрид од Riste Dojcinoski на .

Се чека детален преглед.

Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации. Пишувам со цел да побарам детален преглед од...
Атмосферска канализација
Барање за детален преглед до ЈП Нискоградба Охрид-Охрид од Riste Dojcinoski на .

Се чека детален преглед.

Нискоградба Охрид-Охрид, Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации. Пишувам со цел да поб...
Од Филип Циклевски Застапник/полномошник на барателот на информацијата: N/A Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информ...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Ивица Арсов Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз основа на член 4 и член 12 од Зако...