Видете и пребарајте барања

  

Пронајдени се 162 барања за слободен пристап до информации

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Димитрија Илијејевски ул.железничка бр.14 Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основ...
Почитувани, Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации. Пишувам со цел да побарам детален...
Почитувани, Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации. Пишувам со цел да побарам детален...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Марија Угурова род.20.09.1961 година___________ул. Тиквешко востание бр.37____Кавадарци Застапник/полномо...
Од Денис Алију Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Мартина Илиевска Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од...
Од: Мартина Илевска Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информац...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Ивица Арсов Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз основа на член 4 и член 12 од Зако...
Од Миша Поповиќ: Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информаци...
Репрентативни трошоци
Барање до Општина Могила од Иванче Ристевски. Појаснето од Иванче Ристевски на .

Повлечено од страна на барателот.

Репрезентативни трошоци
Решение 34-94/4 од 26.07.2023 година Поради обемност на информацијата сакаме да Ве известиме дека прилозите кои се однесуваат на бараната информација ќ...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Методија Костоски, ул. Александар Македонски 520 Прилеп, 076234661, (советник во Совет на Општина Прилеп)...
Инспектори 2022
Одговор од Општина Прилеп до Љупчо Тасески на .

Одбиено.

Доставување на решение
Инспектори 2021
Одговор од Општина Прилеп до Љупчо Тасески на .

Одбиено.

Дотавување на решение
Инспектори 2020
Одговор од Општина Прилеп до Љупчо Тасески на .

Одбиено.

Доставување на решение
Инспектори 2019
Одговор од Општина Прилеп до Љупчо Тасески на .

Одбиено.

Доставување на решение
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слобо...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слобо...
Барање за податок од СЧР/МО
Барањето е испратено до Министерство за одбрана од Александар Насковски на .

Одамна е поминат рокот.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Александар Насковски Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 1...
Податок за членови на Комисија
Барањето е испратено до Министерство за одбрана од Александар Насковски на .

Одамна е поминат рокот.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Александар Насковски Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 1...
Податок за вработени
Барањето е испратено до Министерство за одбрана од Александар Насковски на .

Одамна е поминат рокот.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Александар Насковски Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 1...
Reprezentacija gradonacalnik 2018
Одговор од Општина Прилеп до Љупчо Тасески на .

Успешно.

Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение