Видете и пребарајте барања

  

Пронајдени се 31 барања за слободен пристап до информации

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Колку пензионери моментално има, колкави се нивните пензии, колкава е дупката во пензискиот фонд, колку врабо...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Детална табела за потрошувачката на нафтените деривати по месеци, од оваа година. Застапник/полномошник н...
Пријава до Одделение за комунална инспекција
Барањето е испратено до Општина Прилеп од РС Боби 99 дооел на .

Се чека одговор.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): зграда на ул.Кеј 9ти Септември 70/9 Застапник/полномошник на барателот на информацијата: управител со стан...
Урбан Парк
Барањето е испратено до Општина Центар од mmir на .

Одложен.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Марија Мирчевска Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од...
Урбан Парк
Барањето е испратено до Општина Центар од mmir на .

Одложен.

ДОд (се наведуваат податоци за Барателот): Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слоб...
Документи кои се дел од Одобренијата за градба издадени од Град Скопје
Барање за детален преглед до ГРАД СКОПЈЕ од Elena Stefanovska на .

Се чека детален преглед.

До: ГРАД СКОПЈЕ Од : Адвокатско Друштво Георгиевски Скопје, со седиште на ул. Пиринска бр. 25/1-2, Скопје, Северна Македонија и ЕМБС 7127367 застап...
Урбан Парк
Одговор од Општина Центар до mmir на .

Успешно.

Проект интерконективен гасовод Северна Македонија - Грција
Реакција е испратена до Општина Демир Капија од Санда Митковска на .

Одамна е поминат рокот.

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/...
Урбан Парк
Одговор од Општина Центар до mmir на .

Успешно.

Почитувани, Во прилог Ви го доставуваме одговорот на Вашето Барање за пристап до информации од јавен карактер арх. бр. 11-2929/1.
Прашање за Б интергирана дозвола
Барањето е испратено до Општина Куманово од Маја Марковска на .

Одамна е поминат рокот.

Од (Маја Марковска): Прашање по однос на барањето за добивање на Б-ИЕД од страна на „СОПОТ“ ДОО експорт-импорт, Скопје, Инсталација за ископ, дробење...
Почитувани, Согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. Весник на РСМбр. 101/2019) во прилог ви го доставуваме Решение...
Почитувана Г-ѓа Блажевска, Податоците кои ги имате побарано во вашиот маил долу, се информации од јавен карактер но, спаѓаат во група податоци за чие...
Број на одобрени вработувања на наставно-научен кадар
Барањето е испратено до Министерство за финансии од Горан Јекиќ на .

Одамна е поминат рокот.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Горан Јекиќ Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Закон...
Доставување на известување по препратено барање за пристап до информации од јавен карактер бр.34-83/1
Урбан Парк
Одговор од Општина Центар до mmir на .

Делумно успешна.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Зграда на ул.Димо Наредникот 50 Прилеп Застапник/полномошник на барателот на информацијата: РС Боби 99 доое...
Ne sum zadovolen

Се чека класифицирање.

Почитувани, Податоците кои ги имате побарано, се информации од јавен карактер но, спаѓаат во група податоци за чие издавање е предвиден надомест утвр...
Сајбер напади
Барањето е испратено до Државен завод за статистика од Оливер Ристески на .

Одамна е поминат рокот.

Од ОливерРистески: Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информац...
Сајбер напади
Барањето е испратено до Министерство за здравство од Оливер Ристески на .

Одамна е поминат рокот.

Од Оливер Ристески Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информац...
Од ОливерРистески: Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информац...
DDoS напади, компјутерски инциденти
Барањето е испратено до Агенција за електронски комуникации од Оливер Ристески на .

Одамна е поминат рокот.

Од ОливерРистески: Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информац...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): д-р Дијана ПЕТРОВСКА, кандидат за вработување ул. „Александар Здравкоски“ бр.31, тел.070/915-790, [email a...
Барање за надзор кое има приемен арх.бр. ИП10907-1294 од 26.10.2021 г.
Барање за детален преглед до Државен инспекторат за труд од Дијана Петровска на .

Се чека детален преглед.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Дијана Петровска, ул. „Александар Здравкоски“ бр.31, тел.070/915-790, [email address] Застапник/полномошни...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слобо...
Почитуван г. Јорданоски, Во прилог одговорот на Вашето барање. Поздрав