Видете и пребарајте барања

  

Пронајдени се 109 барања за слободен пристап до информации

Други материјали
Одговор од Општина Прилеп до Љупчо Тасески на .

Се чека класифицирање.

Доставување на решение
Трансфери до спортски клубови
Одговор од Општина Прилеп до Љупчо Тасески на .

Се чека класифицирање.

Доставување на решение
Еднократна парична помош
Одговор од Општина Прилеп до Љупчо Тасески на .

Се чека класифицирање.

Доставување на решение
Услуги за копирање
Одговор од Општина Прилеп до Љупчо Тасески на .

Се чека класифицирање.

Доставување на решение
Дочек нова година 2023 година
Одговор од Општина Прилеп до Љупчо Тасески на .

Се чека класифицирање.

Доставување на решение
ЕВН одобрение 15.11
Одговор од Општина Прилеп до Љупчо Тасески на .

Се чека класифицирање.

Доставување на решение
Недвижен имот О.Прилеп
Барањето е испратено до Агенција за катастар на недвижности од Љупчо Тасески на .

Се чека одговор.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): / Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за с...
Видео опрема
Одговор од Општина Прилеп до Љупчо Тасески на .

Се чека класифицирање.

Доставување на решение
Договорни Услугу 2022
Одговор од Општина Прилеп до Љупчо Тасески на .

Се чека класифицирање.

Доставување на решение
Ревизии општина прилеп
Одговор од Општина Прилеп до Љупчо Тасески на .

Се чека класифицирање.

Доставување на решение
Расходи од ска
Барањето е испратено до Основно училиште Блаже Конески- Прилеп од Љупчо Тасески на .

Се чека одговор.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Љупчо Тасески Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз основа на член 4 и член 12 од...
Расходи од ска
Барањето е испратено до Основно училиште Блаже Конески- Прилеп од Љупчо Тасески на .

Се чека одговор.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Љупчо Тасески Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз основа на член 4 и член 12 од...
Расходи од ска
Барањето е испратено до Основно училиште Блаже Конески- Прилеп од Љупчо Тасески на .

Се чека одговор.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Љупчо Тасески Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз основа на член 4 и член 12 од...
Тужби
Барањето е испратено до Општина Прилеп од Љупчо Тасески на .

Се чека одговор.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Љупчо Тасески Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз основа на член 4 и член 12 од...
Катастар на заленило
Одговор од Општина Прилеп до Љупчо Тасески на .

Информациите не се чуваат.

Почитувани, Согласно член 18, став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. Весник на РСМбр. 101/2019) ве известуваме дек...
Училишна заединца ООУ блаже конески
Барањето е испратено до Основно училиште Блаже Конески- Прилеп од Љупчо Тасески на .

Се чека одговор.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Љупчо Тасески Методија Шаторов Шарло Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз осно...
Согласност за вработување
Барањето е испратено до Основно училиште Блаже Конески- Прилеп од Љупчо Тасески на .

Се чека одговор.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Љупчо Тасески Методија Шаторов Шарло Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз осно...
Попис на книги
Барањето е испратено до Основно училиште Блаже Конески- Прилеп од Љупчо Тасески на .

Се чека одговор.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Љупчо Тасески Методија Шаторов Шарло Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз осно...
Сопственичка структура на Фк Победа Прилеп
Одговор од Општина Прилеп до Љупчо Тасески на .

Информациите не се чуваат.

Предмет:Известување за препраќање на Барање за информација согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ВРСКА: 34-13/1 По...
Од зграда на ул.Моша Пијаде 10/А Кавадарци: Управител со зградата РС Боби 99 дооел Прилеп: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Илија кицев Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од За...
Фактури за улично осветлување прериод 2020/2022
Барањето е испратено до Општина Крушево од Петар Ангелкоски на .

Одамна е поминат рокот.

Од (Петар): Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од ј...
Комплетен список на исплатена еднократна помош
Барањето е испратено до Општина Крушево од Петар Ангелкоски на .

Одамна е поминат рокот.

Од (Петар): Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Левица ЛО Крушево. Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап...
Од Петар Ангелкоски Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информа...
Службени телефонски линии
Одговор од Општина Прилеп до Методија Костоски на .

Успешно.

Доставување на одговор по барање за детален преглед