Видете и пребарајте барања (page 2)

  

Пронајдени се 194 барања за слободен пристап до информации

Извештај
Барањето е испратено до Општина Охрид од Riste Dojcinoski на .

Одамна е поминат рокот.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Ристе Дојчиноски , ул .Момчило Јорданоски 98а Охрид Застапник/полномошник на барателот на информацијата:...
Трошоци
Барањето е испратено до Општина Охрид од Riste Dojcinoski на .

Одамна е поминат рокот.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Ристе Дојчиноски, ул. Момчило Јорданоски 98а Охрид Застапник/полномошник на барателот на информацијата:...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Ивица Арсов Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз основа на член 4 и член 12 од Зако...
Аргил агент
Барањето е испратено до Општина Охрид од Riste Dojcinoski на .

Одамна е поминат рокот.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Ристе Дојчиноски ул Момчило Јорданоски бр 98а Охрид 070377645 Застапник/полномошник на барателот на информа...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Биљана Ѓозинска Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од З...
Број на застарени предмети
Барањето е испратено до Судски совет на Република Северна Македонија од Suad Bajrami на .

Одамна е поминат рокот.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Суад Бајрами, новинар на Порталб.мк. Ул. Франклин Рузвелт 19, Скопје. Тел: 070213078 Застапник/полномошник...
Генерален урбанистички план
Барањето е испратено до Општина Чаир од Suad Bajrami на .

Одамна е поминат рокот.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Суад Бајрами, новинар на Порталб.мк. Ул. Франклин Рузвелт бр.19, Скопје. Тел: 070213078 Застапник/полномошн...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Димитрија Илијејевски ул.железничка бр.14 Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основ...
Почитувани, Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации. Пишувам со цел да побарам детален...
Почитувани, Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации. Пишувам со цел да побарам детален...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Марија Угурова род.20.09.1961 година___________ул. Тиквешко востание бр.37____Кавадарци Застапник/полномо...
Од Денис Алију Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Мартина Илиевска Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од...
Од: Мартина Илевска Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информац...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Ивица Арсов Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз основа на член 4 и член 12 од Зако...
Од Миша Поповиќ: Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информаци...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Методија Костоски, ул. Александар Македонски 520 Прилеп, 076234661, (советник во Совет на Општина Прилеп)...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слобо...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слобо...
Барање за податок од СЧР/МО
Барањето е испратено до Министерство за одбрана од Александар Насковски на .

Одамна е поминат рокот.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Александар Насковски Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 1...
Податок за членови на Комисија
Барањето е испратено до Министерство за одбрана од Александар Насковски на .

Одамна е поминат рокот.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Александар Насковски Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 1...
Податок за вработени
Барањето е испратено до Министерство за одбрана од Александар Насковски на .

Одамна е поминат рокот.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Александар Насковски Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 1...
Од Телевизија М Нет ХД ДООЕЛ Штип: Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Благој Серсемов Врз основа на член 4 и член 12 од Законот...
Ф-ри комуналец

Одамна е поминат рокот.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Љупчо Тасески Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз основа на член 4 и член 12 од...
Резервни делови Комуналец

Одамна е поминат рокот.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Љупчо Тасески Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз основа на член 4 и член 12 од...