Ова е HTML верзија од прилогот за барањето за слободен пристап до информации 'Пријава до Одделение за комунална инспекција'.