Број на вработени

Барањето е делумно успешно.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Општина Прилеп

Методија Костоски

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Методија Костоски

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/
Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Моментален број на работници на неопределено работно време во општинската администрација без јавните претпријатија, нивно Име и Презиме, стекнато формално образование, назив на работното место, висина на нето плата за секој вработен одделно

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

1 Прилог

Се доставува решение по поднесено барање , поради големината на прилозите кон решението истите се доставени на е-пошта на подносителот на барањето.

Во отсуство на службеното лице Даниела Тренкоска Тодороска
Службенк лице Кате Стеваноска