Број на вработени

Барањето беше успешно.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Општина Прилеп

Методија Костоски

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Методија Костоски
Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/
Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Вкупен број на вработени и ангажирани лица во администрацијата на Општина Прилеп (посебно за вработени, посебно за ангажирани)

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

1 Прилог

Доставување на решение

Во отсуство на службеното лице Даниела Тренкоска Тодороска
Службено лице Кате Стеваноска