БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Од (се наведуваат податоци за Барателот): тест3

Застапник/полномошник на барателот на информацијата: тест3

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:тест3

marina manevska, Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

test test test3

marina manevska, Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Почитувани,
во прилог решението.

marina manevska, Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

test

Жалби
/uploads/tmp/1637330585-531233821271359-0002-2775/test.docx

Корисник: Marina Stevanoska (marinkusek@gmail.com)
Рендерирај во прелистувач
Превземи