Криминална статистика по области за Македонија не сум задоволен - Teст

Одговорот на барањево е со пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Агенција за администрација требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на детален преглед.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Агенција за администрација

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Петко Петковски

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
Петко Петковски

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Криминална статистика по области за Македонија не сум задоволен - Teст