Националното знаме

Одговорот на барањево е со пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Претседател на Република Северна Македонија требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на детален преглед.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Претседател на Република Северна Македонија

Од (се наведуваат податоци за Барателот): John Smith

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер: Шаблон за конструкција на на сегашното државно знаме и државното знаме користено од 1992 до 1995 година.