Не знаеме дали последниот одговор на ова барање содржи информации или не – ако сте вие Дарко Маневски Ве молиме најавете се и известете ги сите.

Не сум задоволен од јавни набавки

Чекаме Дарко Маневски да го прочита последниот одговор и да го ажурира статусот.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Дарко Маневски

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Дарко Маневски

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер: тест тест тест

marina manevska, Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Во прилог одговорот.

marina manevska, Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

тест

marina manevska, Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

pozdrav

Не знаеме дали последниот одговор на ова барање содржи информации или не – ако сте вие Дарко Маневски Ве молиме најавете се и известете ги сите.