Пристап до информации

Барањето беше успешно.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Александар Стеваноски

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Александар Стеваноски

Застапник/полномошник на барателот на информацијата: ТЕСТ

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер: ТЕСТ ТЕСТ

marina manevska, Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Во прилог одговорот на вашето барање

Marina Stevanoska остави белешка ()

тест