Систем за електронската евиденција на работно време и на прекувремената работа

Барањето беше успешно.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Општина Прилеп

Методија Костоски

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Методија Костоски (член на Совет на општина Прилеп)
Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/
Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Детални генерирани месечни Извештаи за последните три месеци од Системот за електронската евиденција на работно време и на прекувремената работа за сите вработени во општинската зграда на општина Прилеп (за секој месец одделно)

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

1 Прилог

Почитувани,

Согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. Весник на РСМбр. 101/2019) во прилог Ви доствуваме Решение за бараната информација.

Во отсуство на службеното лице
ДаниелаТренкоска Тодороска
Службено лице Марија Ташкоска

Методија Костоски

Dear Општина Прилеп,

Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации.

Пишувам со цел да побарам детален преглед од Општина Прилеп за разгледувањто на моето барање за слободен пристап до информации 'Систем за електронската евиденција на работно време и на прекувремената работа'.

[ ДАДЕТЕ ДЕТАЛИ ЗА ВАЖАТА ЖАЛБА ТУКА ]

Како член на Совет на Општина Прилеп кој е основач на Администрацијата на Општина Прилеп имам право да знам податоци за системот за електронска евиденција на работното време и на прекувремената работа. Имам право да знам дали сите вработени се придржуваат кон работното време и користењето на работното време.

Целосна историја за моето барање и сите кореспонденции се достапни на интернет на следнава адреса: https://slobodenpristap.mk/request/sisti...

Yours faithfully,

Методија Костоски

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

1 Прилог

Известување

Во отсуство на службено лице Даниела Тренкоска Тодороска
Службено лице Марија Ташкоска