БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Од (се наведуваат податоци за Барателот): т

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

marina manevska, Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

praten odgovor

Dear marina manevska,
fala na odgovorot

Со почит,

Marina Stevanoska