Ве молам да ми доставите фотокопии од издадените лиценци за производство на медицинска марихуана

Ова барање беше пријавено за проверка од администратор (можеби е вознемирувачко или побарува лични податоци)


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Агенција за лекови и медицински средства

Горан Лефков

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Горан Лефков ул. Ристо Симионов 26 Кочани. +389 70 354 587

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Горан Лефков

Од (Горан Лефков):

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Горан Лефков

Горан Лефков

Од (се наведуваат податоци за Барателот):

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Горан Лефков