Shiko dhe kërko kërkesat

  

About 19 FOI requests found

Урбан Парк
Pergjigja nga Општина Центар per mmir on .

Pjesërisht e suksesshme.

Почитуван г. Јорданоски, Во прилог одговорот на Вашето барање. Поздрав
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Елена Димовска Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз основа на член 4 и член 12 од З...