Криминална статистика по области за Македонија не сум задоволен

Kërkesa ishte e suksesshme.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Për: Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Marina Stevanoska

Од (се наведуваат податоци за Барателот): тест

Застапник/полномошник на барателот на информацијата: тест

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:тест

marina manevska, Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

1 Attachment

Во прилог одговорот.

marina manevska ka lënë një shënim ()

тестираме

Complaints
/uploads/tmp/1637330585-531233821271359-0002-2775/test.docx

Корисник: Marina Stevanoska (marinkusek@gmail.com)
Render in browser
Download