Криминална статистика по области за Македонија не сум задоволен

Marina Stevanoska made this E Drejta e Informimit request to Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

 

БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Për: Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Marina Stevanoska

Од (се наведуваат податоци за Барателот): тест3

Застапник/полномошник на барателот на информацијата: тест3

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:тест3

marina manevska, Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

test test test3

marina manevska, Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

1 Attachment

Почитувани,
во прилог решението.

marina manevska, Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

test

Complaints
/uploads/tmp/1637330585-531233821271359-0002-2775/test.docx

Корисник: Marina Stevanoska (marinkusek@gmail.com)
Render in browser
Download