Ne nuk e dimë nëse përgjigja e fundit në këtë kërkesë përmban informata apo jo – nëse ti je Дарко Маневски, të lutem kyçu dhe bëje këtë të ditur për të tjerët.

Не сум задоволен од јавни набавки

Jemi ne pritje te Дарко Маневски qe te lexoje nje pergjigje aktuale dhe te perditesoj statusin.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Për: Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Дарко Маневски

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Дарко Маневски

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер: тест тест тест

marina manevska, Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

1 Attachment

Во прилог одговорот.

marina manevska, Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

тест

marina manevska, Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

pozdrav

Ne nuk e dimë nëse përgjigja e fundit në këtë kërkesë përmban informata apo jo – nëse ti je Дарко Маневски, të lutem kyçu dhe bëje këtë të ditur për të tjerët.