Правилник за внатрешна организација и органограм

Currently waiting for a response from Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, they should respond promptly and normalisht jo më vonë se (detajet).


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Për: Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Marina Stevanoska

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Марина Стеваноска

Застапник/полномошник на барателот на информацијата: /

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер: Ве молам, доставете ми го правилникот за внатрешна органзација и органограм.