Правилник за внатрешна организација и органограм

Marina Stevanoska made this E Drejta e Informimit request to Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

 

Përgjigja e kësaj kërkese është vonuar. Sipas ligjit, në të gjitha rrethanat, Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер është duhur të përgjigjet deri tani (detajet). Ju mund të ankoheni duke kërkon rishqyrtim te brenshem.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Për: Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Marina Stevanoska

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Марина Стеваноска

Застапник/полномошник на барателот на информацијата: /

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер: Ве молам, доставете ми го правилникот за внатрешна органзација и органограм.