Ne nuk e dimë nëse përgjigja e fundit në këtë kërkesë përmban informata apo jo – nëse ti je mmir, të lutem kyçu dhe bëje këtë të ditur për të tjerët.

Урбан Парк

Jemi ne pritje te mmir qe te lexoje nje pergjigje aktuale dhe te perditesoj statusin.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Për: Општина Центар

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Марија Мирчевска

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете копија од Договорот за донација за реконструкција и реновирање на паркот под бр. 0307-934/01 склучен помеѓу ДГТУ Лимак и општина Центар.

Елена Трпевска, Општина Центар

1 Attachment

Ne nuk e dimë nëse përgjigja e fundit në këtë kërkesë përmban informata apo jo – nëse ti je mmir, të lutem kyçu dhe bëje këtë të ditur për të tjerët.