Ова е HTML верзија од прилогот за барањето за слободен пристап до информации 'Локален еколошки акциски план за период од шест години'.