Како работи

Вие имате право да побарате информации од било кој имател на информации од јавен карактер и да добиете одговор. Овој портал за Слободен Пристап Ви помага елекронски да креирате и испратите барање за слободен пристап до информации од јавен карактер. Сите креирани барања се јавно достапни на порталот.

  1. Користете ја оваа страница за да го креирате Ваше барање за информации од јавен карактер - ние ќе ви покажеме како.

  2. Порталот ќе Ви испрати е-пошта кога Вашето барање ќе биде одговорено.

  3. Откако ќе го добиете Вашиот одговор, истиот ќе биде јавно достапен на овој портал. Доколку не сте задоволни од Вашиот одговор, можете да поднесете жалба до АЗПСПИЈК.

Од кого може да побарам информации?

Слободен Пристап овозможува испраќање на барања кон сите иматели, меѓу кои:

Прелистајте ги сите иматели →

Кои информации се објавени?

Досега се поднесени 193 барања, меѓу кои:

Прелистајте ги сите барања →