Општина Прилеп

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Прилепски Бранители б.б.
    7500, Прилеп

Телефонски броеви

  • 048 401 701
  • 048 401 720

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

3 барања
Пријава до Одделение за комунална инспекција
Барањето е испратено до Општина Прилеп од РС Боби 99 дооел на .

Се чека одговор.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): зграда на ул.Кеј 9ти Септември 70/9 Застапник/полномошник на барателот на информацијата: управител со стан...
Доставување на известување по препратено барање за пристап до информации од јавен карактер бр.34-83/1
Почитувани, Согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. Весник на РСМбр. 101/2019) во прилог ви го доставуваме Решение...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?