Општина Прилеп

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Прилепски Бранители б.б.
    7500, Прилеп

Телефонски броеви

  • 048 401 701
  • 048 401 720

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

46 барања
Други материјали
Одговор од Општина Прилеп до Љупчо Тасески на .

Се чека класифицирање.

Доставување на решение
Трансфери до спортски клубови
Одговор од Општина Прилеп до Љупчо Тасески на .

Се чека класифицирање.

Доставување на решение
Еднократна парична помош
Одговор од Општина Прилеп до Љупчо Тасески на .

Се чека класифицирање.

Доставување на решение
Услуги за копирање
Одговор од Општина Прилеп до Љупчо Тасески на .

Се чека класифицирање.

Доставување на решение
Дочек нова година 2023 година
Одговор од Општина Прилеп до Љупчо Тасески на .

Се чека класифицирање.

Доставување на решение
ЕВН одобрение 15.11
Одговор од Општина Прилеп до Љупчо Тасески на .

Се чека класифицирање.

Доставување на решение
Видео опрема
Одговор од Општина Прилеп до Љупчо Тасески на .

Се чека класифицирање.

Доставување на решение
Договорни Услугу 2022
Одговор од Општина Прилеп до Љупчо Тасески на .

Се чека класифицирање.

Доставување на решение
Ревизии општина прилеп
Одговор од Општина Прилеп до Љупчо Тасески на .

Се чека класифицирање.

Доставување на решение
Тужби
Барањето е испратено до Општина Прилеп од Љупчо Тасески на .

Се чека одговор.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Љупчо Тасески Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз основа на член 4 и член 12 од...
Сопственичка структура на Фк Победа Прилеп
Одговор од Општина Прилеп до Љупчо Тасески на .

Информациите не се чуваат.

Предмет:Известување за препраќање на Барање за информација согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ВРСКА: 34-13/1 По...
Катастар на заленило
Одговор од Општина Прилеп до Љупчо Тасески на .

Информациите не се чуваат.

Почитувани, Согласно член 18, став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. Весник на РСМбр. 101/2019) ве известуваме дек...
Известување Во отсуство на службено лице Даниела Тренкоска Тодороска Службено лице Марија Ташкоска
Број на вработени
Одговор од Општина Прилеп до Методија Костоски на .

Делумно успешна.

Се доставува решение по поднесено барање , поради големината на прилозите кон решението истите се доставени на е-пошта на подносителот на барањето. Во...
Број на вработени
Одговор од Општина Прилеп до Методија Костоски на .

Делумно успешна.

Доставивање на одговор , поради големината на документот прилозите се составуваат на е-поштата на подносителот на барањето. Во отсуство на службено ли...
Број на вработени
Одговор од Општина Прилеп до Методија Костоски на .

Делумно успешна.

Доставивање на одговор , поради големината на документот прилозите се составуваат на е-поштата на подносителот на барањето. Во отсуство на службено ли...
Конто Картица
Одговор од Општина Прилеп до Методија Костоски на .

Одбиено.

Известување Во отсуство на службеното лице Даниела Тренкоска Тодороска Службено лице Марија Ташкоска
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Анкета за деловната клима ЛЕР
Одговор од Општина Прилеп до Методија Костоски на .

Информациите не се чуваат.

Доставување на решение Во отсуство на службено лице Даниела Тренкоска Тодороска Службено лице Кате Стеваноска
Доставивање на решение . Во отсуство на службено лице Даниела Тренкоска Тодороска Службено лице Кате Стеваноска
Службени телефонски линии
Одговор од Општина Прилеп до Методија Костоски на .

Успешно.

Доставување на одговор по барање за детален преглед

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?