Привремени вработувања преку Приватни Агенции

Барањето е одбиено од Општина Прилеп.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Општина Прилеп

Методија Костоски

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Методија Костоски

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/
Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Име и Презиме, образование и работно место на сите лица ангажирани со Договор за привремени вработувања преку приватни агенции за вработување за месец декември 2022, февруари 2023 и април 2023 год.

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

1 Прилог

Доставување на решение
Прилог доставен по емаил