БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Општина Прилеп

Љупчо Тасески

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Љупчо Тасески
Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/
Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Бруто биланс- Аналитички конта од Општина Прилеп

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

Известување за дополнување на барање

Љупчо Тасески

Dear Даниела Тренкоска Тодорска,
Ќе ве замолам тоа да биде за 2022 година. Ви благодарам

Со почит,

Љупчо Тасески

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

1 Прилог

Доставување на решение

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

Прилог кон Решение 34-52

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

1 Прилог

Прилог кон решение 34-52

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

Поради големината на документот( прилогот кој решението) не сме во можност да го прикачиме на страната, а со обид за негово намалување се губи на квалитетот на документот и истиот е нечиток .
За да можеме да Ви го доставиме прилогот кон решението оставете ваша електронска пошта кај едно од службените лица за посредување со информации со јавен карактер
Даниела Тренкоска Тодороска е-пошта: [Општина Прилеп е-пошта за барање]
Кате Стеваноска е-пошта : [е-пошта]
Марија Ташкоска е-пошта :[е-пошта]