Ова е HTML верзија од прилогот за барањето за слободен пристап до информации 'Бруто биланс'.

ОПШТИНА ПРИЛЕП
д.б. 4021004146230
м.б. 6001955
БРУТО БИЛАНС
Период: 
01.01.2022 - 31.12.2022
Буџетска сметка - Тип сметка: Буџетска сметка // 
Почетен налог
Не е почетен налог
ВКУПНО
САЛДО
Kонто      
Должи
Побарува
Должи
Побарува
Должи
Побарува
Должи
Побарува
 1,  КЛАСА 1
205.688.710,50
60.040.486,50
590.283.435,50
567.580.179,50
795.972.146,00
627.620.666,00
168.351.480,00
  10,  ПАРИЧНИ СРЕДСТВА
12.624.474,00
439.058.924,00
430.126.054,00
451.683.398,00
430.126.054,00
21.557.344,00
    100,  ПАРИЧНИ СРЕДСТВА
12.624.474,00
439.058.924,00
430.126.054,00
451.683.398,00
430.126.054,00
21.557.344,00
      1000,  ЖИРО СМЕТКА
12.624.474,00
439.058.924,00
430.126.054,00
451.683.398,00
430.126.054,00
21.557.344,00
  12,  ПОБАРУВАЊА ОД
193.064.236,50
60.040.486,50
151.224.511,50
137.454.125,50
344.288.748,00
197.494.612,00
146.794.136,00
КОРИСНИЦИТЕ НА БУЏЕТОТ
    120,  ПОБАРУВАЊА ОД
171.455.396,50
54.984.304,50
150.476.074,00
137.454.125,50
321.931.470,50
192.438.430,00
129.493.040,50
КОРИСНИЦИТЕ НА БУЏЕТОТ
      1200,  ПОБАРУВАЊА ЗА
КОМУНАЛИ
7.181.852,00
3.629.902,00
32.909.255,00
32.788.139,00
40.091.107,00
36.418.041,00
3.673.066,00
      12002,  надомест за
Б-интегрирана дозвола
549.077,00
375.751,00
549.077,00
375.751,00
173.326,00
      1201,  ПОБАРУВАЊА ОД
ЗАКУПНИНИ НА ОПШТИНСКИ ИМОТ
1.593.030,00
1.283.904,00
1.215.504,00
2.876.934,00
1.215.504,00
1.661.430,00
      1202,  ОБЛОГ ЗА
ЈАВ.ЧИСТОТА-КОМ.
10.149.099,00
12.095.523,00
1.022.333,00
22.244.622,00
1.022.333,00
21.222.289,00
      1203,  ОБЛОГ ОД ДАНОК НА
ИМОТ
44.653.108,50
45.389.291,00
46.171.120,00
90.042.399,50
46.171.120,00
43.871.279,50
      1204,  НАПЛАТА ЗА ПРИСИЛНО
ТУРКАЊЕ НА ОБЈЕКТИ
750.814,00
174.000,00
3.868,00
750.814,00
177.868,00
572.946,00
      1205,  БИЛБОРДИ РЕКЛАМИ
ОБЈАВИ И ОГЛАСИ НА ЈАВНИ
1.745.182,00
290.550,00
433.491,00
431.080,00
2.178.673,00
721.630,00
1.457.043,00
МЕСТА
Датум:  16.03.2023 Време:  11:10:55
Благица Филипоска // Страна 1

ОПШТИНА ПРИЛЕП
д.б. 4021004146230
м.б. 6001955
БРУТО БИЛАНС
Период: 
01.01.2022 - 31.12.2022
      1206,  ОБЛОГ ОД ДАНОК НА
ПРОМЕТ НА НЕДВИЖ. И ПРАВА
50.253.297,00
49.064.268,50
42.656.329,00
42.991.528,50
92.909.626,00
92.055.797,00
853.829,00
      1207,  ОБЛОГ ОД КОМУНАЛНА
ТАКСА- ФИРМАРИНА
46.617.969,00
12.880.800,00
10.730.722,00
59.498.769,00
10.730.722,00
48.768.047,00
      1208,  ОБЛОГ ЗА
КОР.ПРОСТ.ПРЕД ДЕЛОВ.ПРОСТОР
7.700.447,00
1.825.584,00
2.264.204,00
1.490.620,00
9.964.651,00
3.316.204,00
6.648.447,00
      1209,  ОБЛОГ ЗА КОРИС.НА
МУЗИКА ВО ЈАВНИ ЛОКАЛИ
810.598,00
14.200,00
233.460,00
824.798,00
233.460,00
591.338,00
    128,  ДРУГИ ПОБАРУВАЊА
21.608.840,00
5.056.182,00
748.437,50
22.357.277,50
5.056.182,00
17.301.095,50
      1280,  Други побарувања 
4.830.236,00
748.437,50
5.578.673,50
5.578.673,50
      128002,  Сомнителни и спорни
побарувања
16.778.604,00
5.056.182,00
16.778.604,00
5.056.182,00
11.722.422,00
 2,  КЛАСА 2
57.650.225,50
203.298.449,50
150.254.039,50
172.957.295,50
207.904.265,00
376.255.745,00
168.351.480,00
  23,  ПРИМЕНИ
4.830.236,00
748.437,50
5.578.673,50
5.578.673,50
АВАНСИ,ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ
    238,  ДРУГИ ОБВРСКИ
4.830.236,00
748.437,50
5.578.673,50
5.578.673,50
      2380,  ДРУГИ ОБВРСКИ
4.830.236,00
748.437,50
5.578.673,50
5.578.673,50
  29,  ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ
57.650.225,50
198.468.213,50
150.254.039,50
172.208.858,00
207.904.265,00
370.677.071,50
162.772.806,50
РАЗГРАНИЧУВАЊА
    296,  ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ
12.624.474,00
12.624.474,00
21.557.344,00
12.624.474,00
34.181.818,00
21.557.344,00
РАЗГРАНИЧУВАЊА
      2960,  Дел од вишокот на
приходите за пренос во наредната
12.624.474,00
12.624.474,00
21.557.344,00
12.624.474,00
34.181.818,00
21.557.344,00
година
    298,  ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ
57.650.225,50
185.843.739,50
137.629.565,50
150.651.514,00
195.279.791,00
336.495.253,50
141.215.462,50
РАЗГРАНИЧУВАЊА
      2980,  ДРУГИ ПАСИВНИ
ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА
3.629.902,00
7.181.852,00
32.788.139,00
32.909.255,00
36.418.041,00
40.091.107,00
3.673.066,00
      29802,  Други пасивни временски
разграничувања-Б интегрирана
375.751,00
549.077,00
375.751,00
549.077,00
173.326,00
дозвола
Датум:  16.03.2023 Време:  11:10:55
Благица Филипоска // Страна 2

ОПШТИНА ПРИЛЕП
д.б. 4021004146230
м.б. 6001955
БРУТО БИЛАНС
Период: 
01.01.2022 - 31.12.2022
      2981,  ПАСИВНИ
ВРЕМ.РАЗГРАНИЧУВАЊА-ЗАКУПНИ
531.300,00
2.124.330,00
1.215.504,00
1.283.904,00
1.746.804,00
3.408.234,00
1.661.430,00
НИ ОД ОБЈЕКТИ
      2983,  ОБЛОГ ОД ДАНОК НА
ИМОТ
2.106.880,00
58.482.410,50
46.346.560,00
45.564.731,00
48.453.440,00
104.047.141,50
55.593.701,50
      2984,  ПРИСИЛНО ТУРКАЊЕ
198.480,00
775.294,00
3.868,00
202.348,00
775.294,00
572.946,00
      2985,  ОБЛОГ ЗА БИЛБОРДИ
РЕКЛАМИ И ОБЈАВИ
579.778,00
2.034.410,00
431.080,00
433.491,00
1.010.858,00
2.467.901,00
1.457.043,00
      2986,  ОБЛОГ НА ДАНОК НА
ПРОМЕТ НА НЕДВИЖ. И ПРАВА
48.778.301,50
49.967.330,00
42.991.528,50
42.656.329,00
91.769.830,00
92.623.659,00
853.829,00
      2987,  ОБЛОГ ОД КОМУНАЛНА
ТАКСА - ФИРМАРИНА
46.617.969,00
10.730.722,00
12.880.800,00
10.730.722,00
59.498.769,00
48.768.047,00
      2988,  ОБЛОГ ЗА КОРИСТЕЊЕ
ПРОСТОР ПРЕД ДЕЛОВ.ПРОСТОР
1.825.584,00
17.849.546,00
2.512.953,00
14.359.727,00
4.338.537,00
32.209.273,00
27.870.736,00
      2989,  ОБЛОГ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
МУЗИКА ВО ЈАВНИ ЛОКАЛИ
810.598,00
233.460,00
14.200,00
233.460,00
824.798,00
591.338,00
 4,  КЛАСА 4
430.126.054,00
430.126.054,00
430.126.054,00
430.126.054,00
  40,  ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ
68.889.860,00
68.889.860,00
68.889.860,00
68.889.860,00
    401,  ОСНОВНИ ПЛАТИ И И
43.232.409,00
43.232.409,00
43.232.409,00
43.232.409,00
НАДОМЕСТОЦИ
      401110,  ОСНОВНИ
ПЛАТИ-ФУНКЦИОНЕРИ
797.449,00
797.449,00
797.449,00
797.449,00
      401120,  ОСНОВНИ ПЛАТИ-
ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ
34.416.028,00
34.416.028,00
34.416.028,00
34.416.028,00
      401130,  ОСНОВНИ ПЛАТИ
ДРУГИ ВРАБОТЕНИ
3.109.683,00
3.109.683,00
3.109.683,00
3.109.683,00
      401310,  ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА
ДОХОД ОД ПЛАТА
3.162.021,00
3.162.021,00
3.162.021,00
3.162.021,00
      401320,  ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА
ДОХОД ОД НАДОМЕСТОЦИ
1.747.228,00
1.747.228,00
1.747.228,00
1.747.228,00
Датум:  16.03.2023 Време:  11:10:55
Благица Филипоска // Страна 3

ОПШТИНА ПРИЛЕП
д.б. 4021004146230
м.б. 6001955
БРУТО БИЛАНС
Период: 
01.01.2022 - 31.12.2022
    402,  ПРИДОНЕСИ ЗА
СОЦ.ОСИГУРУВАЊЕ ОД
16.323.420,00
16.323.420,00
16.323.420,00
16.323.420,00
РАБОТОДАВАЧИТЕ
      402110,  ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ
ЗА ПИО
10.841.162,00
10.841.162,00
10.841.162,00
10.841.162,00
      402210,  ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ
ЗА ЗДРАВСТВО
4.524.264,00
4.524.264,00
4.524.264,00
4.524.264,00
      402220,  ОСНОВЕН ПРИДОНЕС ЗА
ПРОФ.ЗАБОЛУВАЊЕ
281.766,00
281.766,00
281.766,00
281.766,00
      402310,  ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ
ДО АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
676.228,00
676.228,00
676.228,00
676.228,00
    404,  НАДОМЕСТОЦИ
9.334.031,00
9.334.031,00
9.334.031,00
9.334.031,00
      404110,  НАДОМЕСТ ЗА
ГОДИШЕН ОДМОР
2.837.250,00
2.837.250,00
2.837.250,00
2.837.250,00
      404150,  ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ
6.496.781,00
6.496.781,00
6.496.781,00
6.496.781,00
  41,  РЕЗЕРВИ И
2.468.657,00
2.468.657,00
2.468.657,00
2.468.657,00
НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ
    412,  Постојана
резерва(непредвидливи
783.000,00
783.000,00
783.000,00
783.000,00
расходи)
      412110,  ПОСТОЈАНА
РЕЗЕРВА(НЕПРЕДВИДЛИВИ
783.000,00
783.000,00
783.000,00
783.000,00
РАСХОДИ)
    413,  ТЕКОВНИ
РЕЗЕРВИ(РАЗНОВИДНИ
1.685.657,00
1.685.657,00
1.685.657,00
1.685.657,00
РАСХОДИ)
      413110,  ТЕКОВНИ
РЕЗЕРВИ(РАЗНОВИДНИ РАСХОДИ)
1.685.657,00
1.685.657,00
1.685.657,00
1.685.657,00
  42,  СТОКИ И  УСЛУГИ
119.448.412,00
119.448.412,00
119.448.412,00
119.448.412,00
    420,  ПАТНИ И ДНЕВНИ
102.928,00
102.928,00
102.928,00
102.928,00
РАСХОДИ
Датум:  16.03.2023 Време:  11:10:55
Благица Филипоска // Страна 4

ОПШТИНА ПРИЛЕП
д.б. 4021004146230
м.б. 6001955
БРУТО БИЛАНС
Период: 
01.01.2022 - 31.12.2022
      420110,  ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА
-ХРАНАРИНА(ДНЕВНИЦА)
25.888,00
25.888,00
25.888,00
25.888,00
      420120,  ПАТНИ РАСХОДИ
75.600,00
75.600,00
75.600,00
75.600,00
      420140,  ПАТУВАЊЕ ВО
ЗЕМЈАТА-СПОРЕДНИ РАСХОДИ
1.440,00
1.440,00
1.440,00
1.440,00
    421,  КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,
ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И
57.834.731,00
57.834.731,00
57.834.731,00
57.834.731,00
ТРАНСПОРТ
      421110,  ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
50.313.940,00
50.313.940,00
50.313.940,00
50.313.940,00
      421120,  ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА
2.766.290,00
2.766.290,00
2.766.290,00
2.766.290,00
      421240,  ТЕЧНИ ГОРИВА
1.164.832,00
1.164.832,00
1.164.832,00
1.164.832,00
      421310,  ПОШТА
543.963,00
543.963,00
543.963,00
543.963,00
      421320,  ТЕЛЕФОН И ТЕЛЕФАКС
1.077.370,00
1.077.370,00
1.077.370,00
1.077.370,00
      421390,  ДРУГИ ТРОШОЦИ ЗА
КОМУНИКАЦИЈА
25.960,00
25.960,00
25.960,00
25.960,00
      421410,  ГОРИВА И МАСЛА(
МОТОРНИ ВОЗИЛА)
871.079,00
871.079,00
871.079,00
871.079,00
      421420,  РЕГИСТРАЦИЈА НА
МОТОРНИ ВОЗИЛА
66.737,00
66.737,00
66.737,00
66.737,00
      421440,  ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ
1.004.560,00
1.004.560,00
1.004.560,00
1.004.560,00
    423,  Материјали и ситен
6.259.988,00
6.259.988,00
6.259.988,00
6.259.988,00
инвентар
      423110,  КАНЦЕЛАРИСКИ
МАТЕРИЈАЛИ
1.112.832,00
1.112.832,00
1.112.832,00
1.112.832,00
      423120,  СПИСАНИЈА ,ВЕСНИЦИ
И ДР. ИЗДАНИЈА
108.990,00
108.990,00
108.990,00
108.990,00
      423410,  ПРЕХРАМБЕНИ
ПРОДУКТИ И ПИЈАЛОЦИ
899.314,00
899.314,00
899.314,00
899.314,00
Датум:  16.03.2023 Време:  11:10:55
Благица Филипоска // Страна 5

ОПШТИНА ПРИЛЕП
д.б. 4021004146230
м.б. 6001955
БРУТО БИЛАНС
Период: 
01.01.2022 - 31.12.2022
      423710,  СРЕДСТВА ЗА
ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНА
518.829,00
518.829,00
518.829,00
518.829,00
      423910,  ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА
СПЕЦИЈАЛНА НАМЕНА
177.906,00
177.906,00
177.906,00
177.906,00
      423990,  ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ
3.442.117,00
3.442.117,00
3.442.117,00
3.442.117,00
    424,  ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО
30.313.673,00
30.313.673,00
30.313.673,00
30.313.673,00
ОДРЖУВАЊЕ
      424110,  ПОПРАВКИ И
СЕРВИСИРАЊЕ НА ЛЕСНИ ВОЗИЛА(
969.547,00
969.547,00
969.547,00
969.547,00
РЕЗ.ДЕЛ. ГУМИ)
      424190,  ПОПРАВКИ НА ДРУГИ
ВОЗИЛА
657.685,00
657.685,00
657.685,00
657.685,00
      424210,  ОДРЖУВАЊЕ НА
ЗГРАДИ
107.990,00
107.990,00
107.990,00
107.990,00
      424230,  Дезинфекција,
дезинсекција и дератизација
931.148,00
931.148,00
931.148,00
931.148,00
      424320,  ОДРЖУВАЊЕ НА
АВТОПАТИ,УЛИЦИ И ПАТИШТА
7.638.984,00
7.638.984,00
7.638.984,00
7.638.984,00
      424390,  ОДРЖУВАЊЕ НА ДРУГИ
ГРАДБИ
6.674.048,00
6.674.048,00
6.674.048,00
6.674.048,00
      424410,  ПОПРАВКИ И 
ОДРЖУВАЊЕ НА МЕБЕЛ
      424420,  ПОПРАВКИ И
ОДРЖУВАЊЕ НА СОФТВЕР. И
120.360,00
120.360,00
120.360,00
120.360,00
ХАРДВЕР. ОПРЕМА 
      424440,  ПОПРАВКИ И
ОДРЖУВАЊЕ НА ОПРЕМА
1.379.646,00
1.379.646,00
1.379.646,00
1.379.646,00
      424590,  ОДРЖУВАЊЕ НА ДРУГИ
ЗЕЛЕНИ  ПОВРШИНИ
11.834.265,00
11.834.265,00
11.834.265,00
11.834.265,00
    425,  ДОГОВОРНИ УСЛУГИ
8.574.866,00
8.574.866,00
8.574.866,00
8.574.866,00
      425190,  ДРУГА ОПРЕМА И
ОПРЕМА ЗА СПЕЦИЈАЛНА НАМЕНА
331.901,00
331.901,00
331.901,00
331.901,00
Датум:  16.03.2023 Време:  11:10:55
Благица Филипоска // Страна 6

ОПШТИНА ПРИЛЕП
д.б. 4021004146230
м.б. 6001955
БРУТО БИЛАНС
Период: 
01.01.2022 - 31.12.2022
      425260,  ОСИГУРУВАЊЕ НА
МОТОРНИ ВОЗИЛА
35.030,00
35.030,00
35.030,00
35.030,00
      425310,  ПРАВНИ УСЛУГИ
307.297,00
307.297,00
307.297,00
307.297,00
      425320,  СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА
63.480,00
63.480,00
63.480,00
63.480,00
      425360,  ПЛАЌАЊЕ НА СУДСКИ
ТАКСИ
75.762,00
75.762,00
75.762,00
75.762,00
      425490,  ДРУГИ ЗДРАВСТВЕНИ
УСЛУГИ
115.000,00
115.000,00
115.000,00
115.000,00
      425640,  ИЗРАБОТКА НА
ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ
1.853.226,00
1.853.226,00
1.853.226,00
1.853.226,00
ПЛАНОВИ
      425920,  УСЛУГИ ЗА
КОПИРАЊЕ,ПЕЧАТЕЊЕ И
775.579,00
775.579,00
775.579,00
775.579,00
ИЗДАВАЊЕ
      425970,  КОНСУЛТАНСКИ
УСЛУГИ
152.520,00
152.520,00
152.520,00
152.520,00
      425980,  НАДЗОР НАД
ОДРЖУВАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА
314.292,00
314.292,00
314.292,00
314.292,00
      425990,  ДРУГИ ДОГОВОРНИ
УСЛУГИ
4.550.779,00
4.550.779,00
4.550.779,00
4.550.779,00
    426,  ДРУГИ ТЕКОВНИ
1.706.678,00
1.706.678,00
1.706.678,00
1.706.678,00
РАСХОДИ
      426210,  РАСХОДИ ЗА
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА
386.023,00
386.023,00
386.023,00
386.023,00
      426310,  СЕМИНАРИ И
КОНФЕРЕНЦИИ
258.590,00
258.590,00
258.590,00
258.590,00
      426410,  ОБЈАВУВАЊЕ НА
ОГЛАСИ
784.788,00
784.788,00
784.788,00
784.788,00
      426990,  ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ
РАСХОДИ
277.277,00
277.277,00
277.277,00
277.277,00
    427,  Привремени
14.655.548,00
14.655.548,00
14.655.548,00
14.655.548,00
вработувања
Датум:  16.03.2023 Време:  11:10:55
Благица Филипоска // Страна 7

ОПШТИНА ПРИЛЕП
д.б. 4021004146230
м.б. 6001955
БРУТО БИЛАНС
Период: 
01.01.2022 - 31.12.2022
      427110,  ПРИВРЕМЕНИ
ВРАБОТУВАЊА
14.655.548,00
14.655.548,00
14.655.548,00
14.655.548,00
  45,  КАМАТИНИ ПЛАЌАЊА
3.073,00
3.073,00
3.073,00
3.073,00
    452,  Каматни плаќања кон
3.073,00
3.073,00
3.073,00
3.073,00
домашни кредитори
      452410,  Камата на кредити
3.073,00
3.073,00
3.073,00
3.073,00
  46,  СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ
108.693.992,00
108.693.992,00
108.693.992,00
108.693.992,00
    461,  СУБВЕНЦИИ ЗА ЈАВНИ
86.873.017,00
86.873.017,00
86.873.017,00
86.873.017,00
ПРЕТПРИЈАТИЈА
      461130,  СУБВЕНЦИИ ЗА ЈАВН
КОМУНАЛНИ  ПРЕТПРИЈАТИЈА
86.873.017,00
86.873.017,00
86.873.017,00
86.873.017,00
    463,  ТРАНСФЕРИ ДО
5.952.000,00
5.952.000,00
5.952.000,00
5.952.000,00
НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ
      463110,  ТРАНСФЕРИ ДО
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И
1.962.000,00
1.962.000,00
1.962.000,00
1.962.000,00
ФОНДАЦИИ
      463120,  ТРАНСФЕРИ ДО
СПОРТСКИ КЛУБОВИ
3.990.000,00
3.990.000,00
3.990.000,00
3.990.000,00
    464,  РАЗНИ ТРАНСФЕРИ
15.868.975,00
15.868.975,00
15.868.975,00
15.868.975,00
      464120,  СТИПЕНДИИ ЗА
ПОДДРШКА НА МЛАДИ ТАЛЕНТИ
712.000,00
712.000,00
712.000,00
712.000,00
      464310,  ПЛАЌАЊЕ ЗА ИСХРАНА
ЗА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ
47.250,00
47.250,00
47.250,00
47.250,00
      464910,  ПЛАЌАЊЕ ПО СУДСКИ
РЕШЕНИЈА
5.570.681,00
5.570.681,00
5.570.681,00
5.570.681,00
      464940,  ТРАНСФЕРИ ПРИ
ПЕНЗИОНИРАЊЕ
304.236,00
304.236,00
304.236,00
304.236,00
      464990,  ДРУГИ ТРАНСФЕРИ
9.234.808,00
9.234.808,00
9.234.808,00
9.234.808,00
  47,  СОЦИЈАЛНИ БЕНИФИЦИИ
4.054.000,00
4.054.000,00
4.054.000,00
4.054.000,00
Датум:  16.03.2023 Време:  11:10:55
Благица Филипоска // Страна 8

ОПШТИНА ПРИЛЕП
д.б. 4021004146230
м.б. 6001955
БРУТО БИЛАНС
Период: 
01.01.2022 - 31.12.2022
    471,  СОЦИЈАЛНИ
4.054.000,00
4.054.000,00
4.054.000,00
4.054.000,00
НАДОМЕСТОЦИ
      471160,  ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА
ПОМОШ
2.023.000,00
2.023.000,00
2.023.000,00
2.023.000,00
      471230,  ПОМОШ ЗА
НОВОРОДЕНЧИНА
2.031.000,00
2.031.000,00
2.031.000,00
2.031.000,00
  48,  КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
119.621.588,00
119.621.588,00
119.621.588,00
119.621.588,00
    480,  Купување на опрема и
1.761.048,00
1.761.048,00
1.761.048,00
1.761.048,00
машини
      480140,  КУПУВАЊЕ НА
ИНФОРМАТИЧКА И ВИДЕО ОПРЕМА
1.711.048,00
1.711.048,00
1.711.048,00
1.711.048,00
      480190,  КУПУВАЊЕ НА ДРУГА
ОПРЕМА
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
    481,  Градежни објекти
37.088.500,00
37.088.500,00
37.088.500,00
37.088.500,00
      481110,  Подготвување проекти
вклучувајќи дизајн на станбени
88.500,00
88.500,00
88.500,00
88.500,00
објекти
      481220,  Набавка или нова
изградба на деловни објекти
37.000.000,00
37.000.000,00
37.000.000,00
37.000.000,00
    482,  ДРУГИ ГРАДЕЖНИ 
54.851.651,00
54.851.651,00
54.851.651,00
54.851.651,00
ОБЈЕКТИ
      482120,  ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ,
ПАТИШТА И АВТОПАТИ
9.081.209,00
9.081.209,00
9.081.209,00
9.081.209,00
      482130,  РЕКОНСТРУК. НА УЛИЦИ
ПАТИШТА И АВТОПАТИ
34.257.329,00
34.257.329,00
34.257.329,00
34.257.329,00
      482720,  ИЗГРАДБА НА
КАПАЦИТЕТИ ЗА
162.132,00
162.132,00
162.132,00
162.132,00
ВОДОСНАБДУВАЊЕ
      482810,  Подготвување проекти
вклучувајќи дизајн на капацитети во
1.329.091,00
1.329.091,00
1.329.091,00
1.329.091,00
енергетиката
Датум:  16.03.2023 Време:  11:10:55
Благица Филипоска // Страна 9

ОПШТИНА ПРИЛЕП
д.б. 4021004146230
м.б. 6001955
БРУТО БИЛАНС
Период: 
01.01.2022 - 31.12.2022
      482820,  ИЗГРАДБА НА
КАПАЦИТЕТИ ВО ЕНЕРГЕТИКА
3.807.416,00
3.807.416,00
3.807.416,00
3.807.416,00
      482830,  Реконструкција на
капацитети во енергетиката
1.954.638,00
1.954.638,00
1.954.638,00
1.954.638,00
      482920,  ИЗГРАДБА НА ДРУГИ
ОБЈЕКТИ
1.405.601,00
1.405.601,00
1.405.601,00
1.405.601,00
      482930,  РЕКОНСТРУКЦИЈА НА
ДРУГИ ОБЈЕКТИ
126.361,00
126.361,00
126.361,00
126.361,00
      482940,  НАДЗОР НА
ИЗГРАДБАТА
2.727.874,00
2.727.874,00
2.727.874,00
2.727.874,00
    485,  Вложувања и
636.689,00
636.689,00
636.689,00
636.689,00
нефинансиски средства
      485420,  НАДОМЕСТ ЗА ОДЗЕМЕН
ИМОТ
636.689,00
636.689,00
636.689,00
636.689,00
    486,  Купување на возила
5.999.120,00
5.999.120,00
5.999.120,00
5.999.120,00
      486190,  КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА
5.999.120,00
5.999.120,00
5.999.120,00
5.999.120,00
    489,  Капитални субвенции за
претпријатија и невладини
19.284.580,00
19.284.580,00
19.284.580,00
19.284.580,00
организации
      489190,  Капитални субвенции за
други  јавни нефинансиски
19.284.580,00
19.284.580,00
19.284.580,00
19.284.580,00
претпријатија
  49,  ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА
6.946.472,00
6.946.472,00
6.946.472,00
6.946.472,00
    491,  Отплата на главнина до
6.946.472,00
6.946.472,00
6.946.472,00
6.946.472,00
нерезидентни кредитори
      491190,  Отплата на главнината
од заемите на други билатерални
6.946.472,00
6.946.472,00
6.946.472,00
6.946.472,00
кредитори
 7,  КЛАСА 7
881.809.452,00
881.809.452,00
881.809.452,00
881.809.452,00
  71,  ДАНОЧНИ ПРИХОДИ
234.641.199,00
234.641.199,00
234.641.199,00
234.641.199,00
Датум:  16.03.2023 Време:  11:10:55
Благица Филипоска // Страна 10

ОПШТИНА ПРИЛЕП
д.б. 4021004146230
м.б. 6001955
БРУТО БИЛАНС
Период: 
01.01.2022 - 31.12.2022
    711,  ДАНОК ОД ДОХОД,ОД
ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ
19.144.167,00
19.144.167,00
19.144.167,00
19.144.167,00
ДОБИВКИ
      711111,  Данок на плати на
вработени лица кај корисниците и
един.корисници на с-ва од Буџетот
на РМ,единиците на локалната
3.825.728,00
3.825.728,00
3.825.728,00
3.825.728,00
самоуправа и градот Скопје и
фондовите основсни со закон
      711112,  Данок на плати на
вработени лица во трговски
друштва,јавни претпр.кај трговци и
кај други правни и физички лица што
13.217.605,00
13.217.605,00
13.217.605,00
13.217.605,00
вршат дејност кои не се корисници и
единки корисници на Буџетот
      711114,  Данок на плати 
остварени од странство
2.974,00
2.974,00
2.974,00
2.974,00
      711133,  Данок на доход од физ.
лица кои се занимаваат со занает.
25.179,00
25.179,00
25.179,00
25.179,00
дејност
      711139,  ДАНОК НА ДОХОД ОД
ПРИХОДИ ОД ЗАНАЕТЧИСКА
2.072.681,00
2.072.681,00
2.072.681,00
2.072.681,00
ДЕЈ.СПОРЕД ПАУШАЛ
    713,  ДАНОЦИ НА ИМОТ
90.879.715,00
90.879.715,00
90.879.715,00
90.879.715,00
      713111,  Данок на имот
37.708.637,00
37.708.637,00
37.708.637,00
37.708.637,00
      713113,  Облог од данок на имот
од правни лица
9.509.952,00
9.509.952,00
9.509.952,00
9.509.952,00
      713211,  Данок на наследство и
подарок
7.197.816,00
7.197.816,00
7.197.816,00
7.197.816,00
      713311,  Данок на промет на
недвижности и права
36.423.310,00
36.423.310,00
36.423.310,00
36.423.310,00
Датум:  16.03.2023 Време:  11:10:55
Благица Филипоска // Страна 11

ОПШТИНА ПРИЛЕП
д.б. 4021004146230
м.б. 6001955
БРУТО БИЛАНС
Период: 
01.01.2022 - 31.12.2022
    7135,  КАЗНИ И КАМАТИ ОД
НЕНАВР.ПЛАКАЊА НА ДАНОК НА
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
ИМОТ
      713512,  Камати за доцнење во
плаќање на даноци од имот
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
    717,  ДАНОЦИ НА
123.205.600,00
123.205.600,00
123.205.600,00
123.205.600,00
СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ
      717111,  Комунални такси за
привремен престој
968.248,00
968.248,00
968.248,00
968.248,00
      717112,  Комунална такса за
истакнување на фирма,реклама и
10.787.722,00
10.787.722,00
10.787.722,00
10.787.722,00
слично
      717115,  Комун.такса за
користење на улици со
патн.товарни,друмски и приклучни 
5.423.670,00
5.423.670,00
5.423.670,00
5.423.670,00
возила што се плаќа при
регистрација
      717116,  Комунална такса што се
плаќа за користење и одржув.на
73.763.036,00
73.763.036,00
73.763.036,00
73.763.036,00
јавно осветление
      717131,  Комунална такса за
користење на простор пред
1.492.185,00
1.492.185,00
1.492.185,00
1.492.185,00
делоростории за вршење на дејност
      717132,  КОМУНАЛНИ ТАКСИ-за
истакнување на реклами објави и
431.080,00
431.080,00
431.080,00
431.080,00
огласи на јавни места
      717133,  КОМУНАЛНИ ТАКСИ-за
користење на музика во јавните
233.460,00
233.460,00
233.460,00
233.460,00
локали
Датум:  16.03.2023 Време:  11:10:55
Благица Филипоска // Страна 12

ОПШТИНА ПРИЛЕП
д.б. 4021004146230
м.б. 6001955
БРУТО БИЛАНС
Период: 
01.01.2022 - 31.12.2022
      717135,  Комунална такса за
користење на плоштади и др.простор
во градовите и другите населени
места со цел изложување на
131.352,00
131.352,00
131.352,00
131.352,00
предмети,приредување на изложби и
забавни приредби за вршење на
дејност
      717137,  НАДОМЕСТОК ЗА
УРЕДУВАЊЕ  НА ГРАДЕЖНО
29.877.046,00
29.877.046,00
29.877.046,00
29.877.046,00
ЗЕМЈИШТЕ
      717138,  НАДОМЕСТОЦИ ОД
КОМУНАЛНА ДЕЈНОСТ
97.801,00
97.801,00
97.801,00
97.801,00
    718,  ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ
ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА
1.411.717,00
1.411.717,00
1.411.717,00
1.411.717,00
ДЕЈНОСТ
      718127,   ДОЗВОЛА ЗА Б -
ИНТЕГРАЦИЈА
375.751,00
375.751,00
375.751,00
375.751,00
      718134,  Надомест за
управување со отпад на општината
13.633,00
13.633,00
13.633,00
13.633,00
односно градот Скопје
      718140,  НАДОМЕСТ ЗА
ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА
1.022.333,00
1.022.333,00
1.022.333,00
1.022.333,00
  72,  НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ
8.484.062,00
8.484.062,00
8.484.062,00
8.484.062,00
    722,  ГЛОБИ,СУДСКИ И
2.800.373,00
2.800.373,00
2.800.373,00
2.800.373,00
АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ
      722147,  КАЗНА ЗА ПАТЕН
СООБРАЌАЈ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА
137.545,00
137.545,00
137.545,00
137.545,00
ЕЛС
      722315,  Административни такси
кои се плаќаат за списите и
дејствијата кај органите на
2.662.078,00
2.662.078,00
2.662.078,00
2.662.078,00
општината
      722316,  Други локални такси
750,00
750,00
750,00
750,00
Датум:  16.03.2023 Време:  11:10:55
Благица Филипоска // Страна 13

ОПШТИНА ПРИЛЕП
д.б. 4021004146230
м.б. 6001955
БРУТО БИЛАНС
Период: 
01.01.2022 - 31.12.2022
    723,  ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ
1.211.304,00
1.211.304,00
1.211.304,00
1.211.304,00
      723914,  Приходи од закупнини на
Општински имот
1.211.304,00
1.211.304,00
1.211.304,00
1.211.304,00
    724,  ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ
165.359,00
165.359,00
165.359,00
165.359,00
      724125,  Приходи од тендери
165.359,00
165.359,00
165.359,00
165.359,00
    725,  ДРУГИ НЕДАНОЧНИ
4.307.026,00
4.307.026,00
4.307.026,00
4.307.026,00
ПРИХОДИ
      725939,  ДРУГИ НЕДАНЧНИ
ПРИХОДИ
1.148.946,00
1.148.946,00
1.148.946,00
1.148.946,00
      725943,  2% од премии од
осигурување на возула и каско
2.900.823,00
2.900.823,00
2.900.823,00
2.900.823,00
осигурување
      725982,  ДОГОВОРНИ КАЗНИ ЗА
НЕПОЧИТУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ОД
257.257,00
257.257,00
257.257,00
257.257,00
ДОГОВОР
  73,  КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ
71.469.429,00
71.469.429,00
71.469.429,00
71.469.429,00
    733,  ПРОДАЖБА НА
ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ
71.469.429,00
71.469.429,00
71.469.429,00
71.469.429,00
ВЛОЖУВАЊА
      733111,  Приходи од продажба на
земјиште
2.501.526,00
2.501.526,00
2.501.526,00
2.501.526,00
      733115,  Приходи од закуп на
земјоделско земјиште во
15.076.510,00
15.076.510,00
15.076.510,00
15.076.510,00
сопственост на државата
      733118,  ДОЗВОЛА ЗА
ГЕОЛОШКО ИСПИТУВАЊЕ
1.911.000,00
1.911.000,00
1.911.000,00
1.911.000,00
      733119,  ДОЗВОЛА ЗА
КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОР ЗА
4.152.125,00
4.152.125,00
4.152.125,00
4.152.125,00
ЕКСПЛОАТ.НА МИНЕР.СУРОВИНИ
      733120,  НАДОМЕСТОК ЗА
КОНЦЕСИИ ЗА  ЕКСПЛОАТАЦИЈА
44.897.804,00
44.897.804,00
44.897.804,00
44.897.804,00
НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
Датум:  16.03.2023 Време:  11:10:55
Благица Филипоска // Страна 14

ОПШТИНА ПРИЛЕП
д.б. 4021004146230
м.б. 6001955
БРУТО БИЛАНС
Период: 
01.01.2022 - 31.12.2022
      733144,  НАДОМЕСТ ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВЕН СТАТУС
2.930.464,00
2.930.464,00
2.930.464,00
2.930.464,00
НА БЕЗПРАВ.ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕК.
  74,  ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ
137.088.708,00
137.088.708,00
137.088.708,00
137.088.708,00
    741,  ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ
137.088.708,00
137.088.708,00
137.088.708,00
137.088.708,00
НИВОА НА ВЛАСТ
      741112,  ТРАНСФЕРИ ОД БУЏЕТ
НА Р.М
7.036.834,00
7.036.834,00
7.036.834,00
7.036.834,00
      741113,  Трансфери од Буџетите
на Фондовите
9.004.465,00
9.004.465,00
9.004.465,00
9.004.465,00
      741114,  Пренесен вишок на
приходи од претходна година
13.729.512,00
13.729.512,00
13.729.512,00
13.729.512,00
      741115,  Дотации од приходи од
ДДВ
107.317.897,00
107.317.897,00
107.317.897,00
107.317.897,00
  79,   РАЗЛИКА НА ПРИХОДИТЕ И
430.126.054,00
430.126.054,00
430.126.054,00
430.126.054,00
ТРОШОЦИТЕ
    791,  РАСПОРЕД НА
РАЗЛИКАТА МЕЃУ ПРИХОДИТЕ И
430.126.054,00
430.126.054,00
430.126.054,00
430.126.054,00
ТРОШОЦИТЕ
      7910,  РАСПОРЕД НА РАЗЛИКАТА
МЕЃУ ПРИХОДИТЕ И ТРОШОЦИТЕ
      791000,  РАСПОРЕД НА
РАЗЛИКАТА МЕЃУ ПРИХОДИТЕ И
430.126.054,00
430.126.054,00
430.126.054,00
430.126.054,00
ТРОШОЦИТЕ-распоред на трошоците
 8,  КЛАСА 8
64.672.032,00
64.672.032,00
64.672.032,00
64.672.032,00
  80,  ВИШОК НА ПРИХОДИТЕ
43.114.688,00
43.114.688,00
43.114.688,00
43.114.688,00
    800,  КЛАСА 8
21.557.344,00
21.557.344,00
21.557.344,00
21.557.344,00
      8000,  Остварен вишок на
приходи-добивка пред оданочубање
21.557.344,00
21.557.344,00
21.557.344,00
21.557.344,00
    809,  КЛАСА 8
21.557.344,00
21.557.344,00
21.557.344,00
21.557.344,00
Датум:  16.03.2023 Време:  11:10:55
Благица Филипоска // Страна 15

ОПШТИНА ПРИЛЕП
д.б. 4021004146230
м.б. 6001955
БРУТО БИЛАНС
Период: 
01.01.2022 - 31.12.2022
      8090,  Распоред на вишокот на
прихди пред оданочување
21.557.344,00
21.557.344,00
21.557.344,00
21.557.344,00
  82,  РАСПОРЕД НА ВИШОК НА
21.557.344,00
21.557.344,00
21.557.344,00
21.557.344,00
ПРИХОДИТЕ
    821,  КЛАСА 8
21.557.344,00
21.557.344,00
21.557.344,00
21.557.344,00
      8210,  РАСПОРЕД НА ВИШОК НА
ПРИХОДИ
21.557.344,00
21.557.344,00
21.557.344,00
21.557.344,00
ВКУПНО:      
263.338.936,00
263.338.936,00
2.117.145.013,00
2.117.145.013,00
2.380.483.949,00
2.380.483.949,00
0,00
0,00
Датум:  16.03.2023 Време:  11:10:55
Благица Филипоска // Страна 16