Ова е HTML верзија од прилогот за барањето за слободен пристап до информации 'Бруто биланс'.