Детали од барањето “Бруто биланс

Историја на настани

Оваа табела ги прикажува техничките детали од комуникацијата помеѓу Брателот и Имателот на информации од јавен карактер за ова барање на порталот Слободен Пристап.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
658  sent  2023-03-03 14:10:00 +0100  waiting_response  2023-03-03 14:10:00 +0100  waiting_response  појдовни  
676  response  2023-03-10 12:41:07 +0100    2023-03-11 13:49:03 +0100  waiting_clarification  дојдовни  
679  status_update  2023-03-11 13:49:03 +0100  waiting_clarification  2023-03-11 13:49:03 +0100  waiting_clarification   
680  followup_sent  2023-03-11 13:50:33 +0100  waiting_response  2023-03-11 13:50:33 +0100  waiting_response  појдовни  
700  response  2023-03-20 10:25:30 +0100        дојдовни  
701  response  2023-03-20 10:34:09 +0100        дојдовни  
702  response  2023-03-20 10:54:37 +0100        дојдовни  
703  response  2023-03-20 11:07:25 +0100    2023-03-27 13:22:34 +0200  successful  дојдовни  
708  status_update  2023-03-27 13:22:33 +0200  successful  2023-03-27 13:22:34 +0200  successful   
1135  edit  2023-09-28 05:45:17 +0200         
1136  edit  2023-09-28 05:45:18 +0200         
1137  edit  2023-09-28 05:45:18 +0200         
1138  edit  2023-09-28 05:45:18 +0200         
1139  edit  2023-09-28 05:45:18 +0200         
1140  edit  2023-09-28 05:45:18 +0200         
1141  edit  2023-09-28 05:45:18 +0200         
1142  edit  2023-09-28 05:45:18 +0200         
1143  edit  2023-09-28 05:45:18 +0200         

Во колоната опис е пополнет статусот на барањето дефиниран од страна на Барателот на инфомации.

Во колоната системски опис е пополнет статусот кој е дефиниран од страна на порталот, согласно превземаните чекори на корисниците.