Ова е HTML верзија од прилогот за барањето за слободен пристап до информации 'Тело раководено од градоначалникот, кое ќе го следи имплементирањето на Локалниот акциски план за животна средина'.