Ова е HTML верзија од прилогот за барањето за слободен пристап до информации 'Известувања кон органот на државната управа, надлежен за работите од областа на животната средина'.