Ова е HTML верзија од прилогот за барањето за слободен пристап до информации 'Привремени вработувања преку ПАВ за март и мај 2023'.