Ова е HTML верзија од прилогот за барањето за слободен пристап до информации 'Препис од евиденција за пренос на право на сопственост/користење'.