Ова е HTML верзија од прилогот за барањето за слободен пристап до информации 'Постапка за донесување на ДУП за УАЕ 11'.