Ова е HTML верзија од прилогот за барањето за слободен пристап до информации 'Кога ќе ги поврзете подземните електрични кабли на улица 29 во с. Сопиште. .'.