Public authorities

Found 1 public authority matching the tag ‘ЈЗУ Специјална болница по гинекологија и акушерство „Мајка Тереза“-Скопје’


Can't find the one you want?

Општини со Центри за развој на плански региони во Република Северна Македонија

Јавни претпријатија и установи во Република Северна Македонија

Образовни институции во Република Северна Македонија

Државни институции

Правни и физички лица кои вршат јавни овластувања и дејност од јавен интерес

Судска власт

Здравствени установи на Република Северна Македонија

Политички партии