Агенција за лекови и медицински средства

Institucioni publik

Адреса

  • Ул. Св Кирил и Методиј бр. 54
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 5112 394

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

1 kërkesë
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слобо...

Vetëm kërkesat që janë bërë me Слободен Пристап janë të shfaqura. ?