Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови Прилеп

Institucioni publik

Адреса

  • Ул. Прилепски Бранители бр. 1
    7500, Прилеп

Телефонски броеви

  • 048 401 037
  • 048 401 725

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

3 kërkesa
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Методија Костоски Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз основа на член 4 и член 12...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слобо...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Методија Костоски (член на Совет на општина Прилеп) Застапник/полномошник на барателот на информацијата:...

Vetëm kërkesat që janë bërë me Слободен Пристап janë të shfaqura. ?