Општина Пласница

Institucioni publik

Адреса

  • с. Пласница

Телефонски броеви

  • 045 287 086
  • 045 287 087

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

1 kërkesë
Од (се наведуваат податоци за Барателот): тест Застапник/полномошник на барателот на информацијата: тест Врз основа на член 4 и член 12 од Законот...

Vetëm kërkesat që janë bërë me Слободен Пристап janë të shfaqura. ?