Општина Пласница

Имател на информација

Адреса

  • с. Пласница

Телефонски броеви

  • 045 287 086
  • 045 287 087

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

1 барање
Криминална статистика по области за Македонија не сум задоволен
Барањето е испратено до Општина Пласница од Marina Stevanoska на .

Одамна е поминат рокот.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): тест Застапник/полномошник на барателот на информацијата: тест Врз основа на член 4 и член 12 од Законот...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?