Државен инспекторат за труд

Institucioni publik

Адреса

  • Бул. Партизански одреди бр. 48а
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3116 110

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

1 kërkesë
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Дијана Петровска, ул. „Александар Здравкоски“ бр.31, тел.070/915-790, [email address] Застапник/полномошни...

Vetëm kërkesat që janë bërë me Слободен Пристап janë të shfaqura. ?