Државен инспекторат за труд

Имател на информација

Адреса

  • Бул. Партизански одреди бр. 48а
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3116 110

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

2 барања
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Биљана Ѓозинска Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од З...
Барање за надзор кое има приемен арх.бр. ИП10907-1294 од 26.10.2021 г.
Барање за детален преглед до Државен инспекторат за труд од Дијана Петровска на .

Се чека детален преглед.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Дијана Петровска, ул. „Александар Здравкоски“ бр.31, тел.070/915-790, [email address] Застапник/полномошни...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?