Државен завод за статистика

Institucioni publik

Адреса

  • Ул. Даме Груев бр. 4
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3295 600
  • 02 3111 336

Службени лица

  • Бранко Хиниќ

    02 3295 668

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

1 kërkesë
Од ОливерРистески: Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информац...

Vetëm kërkesat që janë bërë me Слободен Пристап janë të shfaqura. ?